Mindset: Mielen muskeli numero 1

Tärkeimmät työssä onnistumiseen tarvittavat muskelit sijaitsevat päässämme. Työyhteisöissä ja elämässä ihmisenä kasvaminen tapahtuu nyt ensisijaisesti aivoja kehittämällä. Siksi on hyvä tutustua omaan henkilökohtaiseen asenteeseen ja siihen ajattelun maailmaan, mistä käsin ajattelu eri tilanteissa kumpuaa.

Lähes kaikkea toimintaamme ohjaa mieli ja esimerkiksi psykoterapeuttien tai tutkijoiden tutkimuksia muutoksista lukiessa ei voi olla törmäämättä kiteytykseen siitä, miten:”Suurimmat esteet sille, mitä olet tekemässä, ovat mielessäsi.” Siksi oman mielen syvempi ymmärtäminen ja omiin mielenlaatuihin tutustuminen on tärkeää ja avartavaa. Näissä prosesseissa auttaa ja tukee esimerkiksi muutosvalmennus tai coaching. Yksin ei oman mielensä pysäkille välttämättä kannata jäädä.

 

Carol Dweck, amerikkalainen Stanfordin yliopiston psykologian professori on yksi maailman johtavista persoonallisuuden, sosiaali- ja kehityspsykologian tutkijoista. Dweckin tutkimuksissa ihmisen kehittymisen lähtökohta ovat ihmisen oma uskomusmaailma sekä ihmiskäsitys, jossa ominaisuudet ja älykkyys ovat kehitettävissä olevia piirteitä itsessä ja muissa. Ilman tätä uskoa, mikään ei muutu.

Mindset menestymisen psykologia
Kuva: Viisas elämä

Dweckin lähes kaksi vuosikymmentä kestävissä tutkimuksissa ihmisen kehittymisen ja muutoksen lähtökohtina ovat ihmisen oma uskomusmaailma sekä ihmiskäsitys, jossa olevat ominaisuudet ja älykkyys ovat kehitettävissä olevia piirteitä itsessä ja muissa. Ilman tätä uskoa, mikään ei muutu. Ihmisen itsestään omaksuma näkemys vaikuttaa merkittävästi siihen tapaan, jolla kukin meistä elää elämäänsä.” 

 

Dweck on saanut tieteellisesti todistettua, miten

  • huippusuorittajien ajattelumallit
  • suhtautumistapa
  • ja asenne eroavat meistä tavallisista ihmisistä .

 

Asenteen Dweck on nimennyt mindsetiksi, joka tarkoittaa oman ajattelun tiedostamista, sitä minkälaisesta maaperästä ajattelu kumpuaa ja mitä siitä versoaa tunteiden sekä toiminnan tasolla. Dweckin ajatukset ja tutkimukset kannustavat kohti rohkeaa kokeilujen ja virheistä oppimisen kulttuuria myös organisaatioissa.

Erityisesti kehittymistä tai kasvua uudelle tasolle ihmisenä tapahtuu tunnistamalla omaa ajattelua. Yltiöpositiivinen ei tarvitse olla. Riittää kun tulee tietoiseksi ajatuksista ja lähtee tekemään tarvittavia muutoksia. Myös työntekijällä on vastuu tunnistaa oman ajattelun vaikutuksia itseen ja työympäristöön. Ne ovat usein mittavia.

 

Mindset

Yleisesti psykologiassa asenne tarkoittaa suhtautumista asiaan jollakin tavalla: myönteisesti tai kielteisesti. Dweckin mindsetissä on kyse laajemmin ajattelumalleista ja ajattelun ulottuvuuksista. Siitä, minkälaista suuntaista ajattelua henkilöllä tarkemmin on: kehittävää, suorittavaa, luovaa tai innovatiivista. Myös siitä, minkä kautta ihminen suhtautuu asioihin. Erilaisia asenteita ovat esimerkiksi muuttuminen, muuttumattomuus, joustaminen, joustamattomuus ja kasvu.

Mindset on ajattelun pohjavire. Se maaperä, mistä ihmisen koko ajattelu, asenne ja suhtautumistapa kaikkeen elämässä versoaa. Mindsettiä voi ja kannattaa kehittää yksilön, tiimin ja koko organisaation tasolla.

Dweck määrittää  kaksi tärkeintä asennetta tunnistettavaksi: kasvun asenne ja muuttumattomuuden asenne.

Kasvun asenne (Growth mindset)

  • Perustuu uskomukseen, jonka mukaan ihmisen perusominaisuuksia voi kehittää ponnistelemalla ja harjoittelemalla.
  • Jokainen voi muuttua ja kasvaa ahkeruuuden ja kokemuksen avulla, koska kukaan meistä ei tarkalleen voi tietää kenenkään potentiaalia ennalta.

Kasvun asennetta elämä kysyy, etenkin, kun asiat eivät suju, työ takkuaa, ihmissuhteet kiertyvät mutkalle, tai muutoin elämä haastaa ja raastaa. Kasvun asenteen omaava henkilö opettelee ja oppii kääntämään takaiskut tulevaisuuden voimavaroiksi ja menestykseksi.

kasvun asenteen osalta Dweck haastaa kysymään muun muassa, että
-miksi etsiä ystäviä ja kumppaneita, jotka pönkittävät itsetuntoa, kun voimme etsiä ympärillemme ihmisiä, jotka haastavat kasvamaan?
-miksi hakeutua ennalta tuttuihin tilanteisiin, kun voimme kohottautua kokemuksiin, joissa kasvamme?
-miksi piilotella heikkoiksia, kun ne voidaan voittaa?

 

Muuttumattomuuden asenne (Fixed mindset)

Tässä asenteessa tyyppillisä ajatuksia ovat sellaiset kuin ”elämä on kurjaa tai vaikeaa”, ”minulle ei tapahdu koskaan mitään hyvää”.
Muuttumattomuuden asenteen omaavalla henkilöllä jo lapsen kiukuttelu, parkkisakot, pesukoneen hajoaminen tai pomon nuhteet suistavat herkästi sivuraiteille.  Haasteiden pelko, vaivannäön aliarvioiminen ja  oman suorituksen arvioiminen alakanttiin näkyvät tyypillisesti muuttumattomuuden asenteen omaavalla henkilöllä.

Osa meistä perii kotoa muuttumattomuuden asenteen, toiset elämänsä aikana esimerkiksi opettajilta, esimiehiltä, puolisolta tai muilta itseen vahvasti vaikuttavilta henkilöiltä. Sisäisen puheen tasolla kaikkea ei elämässä ja työssä tarvitse arvioida asteikolla onnistuinko vai epäonnistuinko?, hyväksytäänkö minut vai torjutaanko minut? Voitinko vai hävisinkö?

 

 

Organisaation kulttuuri ja mindset

Työn tohinassa muutosten ja suorittamisten keskellä voi unohtua, miten oma suhtautumistapa asioihin vaikuttaa. Työpäivän aikana ei tule ajatelleeksi, miten omat ajatukset ja asenne toisia kohtaan vaikuttavat. Silti kaikki se, mitä työntekijä toisista kollegoista ajattelee, vaikuttaa siihen, minkälaista töissä on.

Organisaation kulttuuri muovautuu teoista, toiminnasta, ajattelusta, tavoista, kaikesta siitä mitä työpaikalla on lupa tehdä tai olla tekemättä. Työyhteisössä vallitseva puhe paljastaa vallitsevasta asenteesta, miten meillä suhtaudutaan työntekijöihin, huomoidaanko onnistumisia vai epäonnistumisia, mistä annetaan palautetta, tai avaa sitä, miten meillä on lupa toimia.

 

Kasvun mindset on auttamista, tukemista, kannustamista, muiden mukaan ottamista, yhdessä tekemistä. Se on vastuunottamista yhteisen työn näkemiseksi.

 

Päivittäin kannattaa antaa arvoa omalle työlle ja reflektoida onnistumisia. Myös palautteen pyytäminen toisilta kehittää omaa toimintaa. Palaute toisilta tekee näkyväksi sen, mitä toiset sinusta havaitsevat ja minkälaiseen toimintaan kukin heistä kiinnittää huomiota. Siksi palaute kertoa oikeastaan eniten antajastaan.

Omaa mieltä voi kehittää tutkimalla sitä, mitä havaitsee ympäristössä: tehostamista, leikkauksia, uhkia, yt:tä, yhdistymisiä vai jotain muuta, kuten iloa, naurua, huumoria, auttamista, kannustamista ja niin edelleen.

Kohti kasvun mindsettiä suuntaava kysymys voisi coachingissa kuulua vaikka näin:”Miten monin eri keinoin voit nähdä mahdottomuuksien keskellä mahdollisuuksia?

Niin yrityksen kuin yksilön menestys lähtee mindsetistä, jossa tärkein tavoite on asenteiden johtaminen ja motivointi kohti yhteistä tavoitetta. Koko työyhteisön mukaanottaminen ja yhdessä pohtiminen vahvistavat oikeaan suuntaan kulkemista. Palautelaatikot, yhteiset sparraushetket, ajatustuokiot, aivoriihet ovat kaikki tärkeitä.

Esimiestyön haasteet ovat isoissa johdettavien määrässä, keskusteluiden aktivoinnissa ja havaintojen jakamisessa. Monilla työpaikoilla vaikuttamisen aktivointia tulisi olla enemmän. Esimiehen tehtävä on avata kanavia yhteiselle kehittämiselle ja luodata siltaa kaikkien kuulluksi tulemiselle.

Pienet teot ja eleet

Kun alentaa kynnystä hyvän huomaamiselle, vahvistaa vointiaan, sillä pienetkin teot ja eleet merkitsevät.

-kiitos
-hymy
-silmiin katsominen
-tai tervehtiminen tuovat vuorovaikutukseen uutta ulottuvuutta.

Jos omaa päivätoimintaa työssä voisi katsoa ”videokameralta”, uskon, että moni meistä havainnoisi tarkemmin sanomisiaan, tekemisiään tai sanomatta jättämisiään. Tietoisuus itsestä kasvaa, kun itsensä näkee, vaikka videolta.

Organisaatiot ja ihmiset ovat nyt tilassa, missä vaaditaan tietoisuuden tason nostoa. Sen havaitsemista, miten toimii, huomioi ja puhuu toisille ihmisille ja kollegoille, mitä asioita huomaa ensisijaisesti toisissa tai itsessä.

Muutos ja muuttuminen on ymmärrettävästi ihmiselle elämässä vaikeaa tai haasteellista. Tosin harva isomman muutoksen tehnyt sanoo, ettei muutos ollut vaivännäön arvoista.

 

Lue lisää:

Mindset – menestymisen psykologia. Dweck, Carol. Suomentanut Jaana-Mirjam Mustavuori, Viisas elämä 2016.

Katso YouTubesta Carol S. Dweck videoita, (englanninkielisiä):
Kehitä kasvun asennetta Carol Dweck
Uskomusten voimasta Carol Dweck

Tykkäsitkö tästä? Jaa vapaasti muillekin
Facebook
Facebook
LinkedIn
Twitter